Gori Massip: de temps extrem n’hi ha hagut sempre, però ara n’hi ha més sovint